ONS ONDERZOEK

De duidelijke en heldere conclusies van het onderzoek onder studenten: 

83% Van de studenten heeft behoefte aan meer les over kindermishandeling en huiselijk geweld.
Alle studenten die de minor Huiselijke en Seksueel Geweld hebben gevolgd, hebben behoefte aan meer les over kindermishandeling en huiselijk Geweld. Wij denken dat dit komt omdat zij inzien wat een groot maatschappelijk probleem dit is en hoe lastig het is om dit bespreekbaar te maken en op een juiste manier te handelen.

De studenten willen meer informatie (want hebben geen of weinig kennis en ervaring in)
– (54%)  het herkennen en benoemen van verbale en non verbale signalen over kinderen en hun gezinsomgeving die wijzen op een zorgwekkende opvoedingssituatie en/ of kindermishandeling en huiselijk geweld.
– (63%)  in het toepassen van relevante signaleringschecklists of instrumenten.
– (59%)  in het beoordelen of er sprake is van een levensbedreigende situatie en onmiddellijk handelen nodig is.
– (65%)  over de landelijke wet- en regelgeving en regionale afspraken voor het omgaan met gebleken kindermishandeling en huiselijk geweld of vermoedens daarvan.
– (62.%)  in het toepassen van relevante richtlijnen zoals de meldcode en protocollen.
– (53%)  om waargenomen signalen te toetsen bij ouders en/of het kind.
– (51%)  om aan ouders en kind duidelijk uit te leggen en te onderbouwen waarom ze zich zorgen maken en wat ze ermee gaan doen.
– (59%)  om af te kunnen wegen welke stappen gezet moeten worden om gebleken kindermishandeling en huiselijk geweld of een vermoeden daarvan verder uit te (laten) zoeken en kan hierin prioriteiten stellen.
– (64%)  om het vermoeden van kindermishandeling te toetsen bij collega’s.